سینی هانا

- در دو اندازه

- لبه برجسته

- جنس ملامین