سینی هانا

-در دو اندازه

-لبه برجسته

- جنس ملامین


سینی هانا #2